Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Μόνον «Καλὴν Λευτεριὰ» εὔχομαι Ἕλληνες

Αναδημοσίευση από: thesecretrealtruth.blogspot.com 

Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες διαβάζω εὐχές, δέχομαι εὐχές, ἀκούω εὐχές. Ἀλλὰ δὲν ἀπαντῶ.

Φαίρομαι ἀγενῶς… Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι…
Κουράστηκα. Δὲν ἔχουν νόημα ὅλα αὐτά. Δὲν ἐμπεριέχουν τὴν ἀληθεια. Δὲν ἐκφράζουν αὐτὸ ποὺ αἰσθάνομαι, ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ ποὺ πράγματι αἰσθάνονται οἱ γύρω μου. Λέμε ψέμματα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ πείσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, γιὰ κάτι ποὺ πρὸ πολλοῦ ἔχει τελειώσῃ.
Τί ἔχει τελειώσῃ;
Δὲν ἀναφέρομαι στὴν πίστη τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἀναφέρομαι στὴν κατάστασι ποὺ βιώνουμε. Κι αὐτὴ ἡ κατάστασις δὲν ἔχει
ἀνάστασι. Οὔτε κι ἐπανάστασι.
Αὐτὴ ἡ κατάστασις ἔχει μόνον μίαν διέξοδο: τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὸ κλείσιμο αὐτοῦ τοῦ κύκλου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀκόμη ὑπάρχουμε.
Ἀλλά ὅμως ποιάν ἀπελευθέρωσι; Αὐτήν πού μᾶς δείχνουν ἤ αὐτήν πού πράγματι δικαιούμαστε κι ἀξίζουμε;
Διότι ἄλλο ἡ ἀπελευθέρωσις ποὺ μᾶς δείχνουν κι ἄλλο ἡ πραγματική!!! Αὐτὴ ποὺ δικαιούμαστε!

Καί πῶς θά τό κάνουμε Ἕλληνες ὅλο αὐτό;
Πῶς θά καταφέρουμε δίχως ἐπανάστασι ἤ δίχως …ἀνάστασι νά ἐλευθερωθοῦμε ἐπί τέλους; Ἔ;

Ἐδῶ μᾶς θέλω. Ἐδῶ ἀκριβῶς ποὺ εἴμαστε τώρα, νὰ σταθοῦμε μίαν στιγμὴ καὶ νὰ δοῦμε πίσω μας, ἐμπρός μας, γύρω μας…. Μίαν στιγμή! Ἴσα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται δὲν εἶναι στημένο ἀπὸ ἐμᾶς καὶ δὲν μᾶς ἀφορᾶ. Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ χωρέσῃ σὲ σύνορα, σὲ σώματα καὶ σὲ νόμους.Μία στιγμὴ γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε πὼς εἴμαστε ἤδη νικητές, πολὺ πρὶν ξεκινήσῃ αὐτὸ τὸ παλαβὸ πανηγύρι τῶν στημένων καὶ φτηνῶν παραστάσεων.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου τώρα πιὰ δὲν εἶναι κάτι ποὺ διαπραγματευόμαστε.
Δὲν ἔχουμε χῶρο, τόπο, χρόνο γιὰ νὰ παίζουμε. Ἐὰν δὲν θεωρήσουμε ἐπὶ τέλους τὰ δεδομένα ὡς δεδομένα, πολὺ εὔκολα μποροῦμε νὰ παρασυρθοῦμε κι ἐμεῖς στὸ ἐπίπεδον τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὸν ἀγώνα. Κι αὐτὸ δὲν ἔχει νόημα. Εἶναι τὸ λιγότερον καὶ δὲν μᾶς ἀφορᾶ.
Ἡ ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι κατάστασις, ποὺ ὅμως πρῶτα ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα του καὶ μετὰ γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸ περιβάλλον του. Ἐὰν λοιπὸν δὲν εἴμαστε ἤδη ἐλεύθεροι, τότε γιά ποιάν ἐλευθερία θά ἀγωνιστοῦμε;
Διότι γιὰ νὰ μπορέσῃ κάποιος νὰ γίνη πολεμιστὴς τῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ δόσῃ χείρα βοηθείας σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸ ἔχουν ἀκόμη ἐπιτύχῃ, δῆλα δὴ νὰ τοὺς βοηθήσῃ νὰ ἐπανακτίσουν τὸ δικαίωμα τῆς ἀπελευθερώσεώς τους, πρέπει πρῶτα καὶ κύρια νὰ ἔχῃ ξεπεράσῃ καὶ νὰ ἔχῃ λύσῃ κάθε εἴδους δεσμῶν ποὺ τὸν κρατοῦν ἁλυσοδεμένο στὴν πραγματικότητα τῆς κάθε φυλακῆς.

Ἐγὼ λοιπὸν Ἕλληνες δὲν ἔχω καμμίαν εὐχὴ νὰ μοιραστῶ μὲ κάποιον σήμερα, πλὴν αὐτῆς ποὺ ἀναγράφεται στὸν τίτλο.
Καλὴν λευτεριὰ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
Κι αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἤδη ἐλεύθεροι ἀλλὰ κι αὐτοὺς ποὺ θὰ καταφέρουν νὰ διαλύσουν σὰν σκόνη τὰ δεσμά τους συντόμως.
Ἄλλως τε, τί νά τήν κάνω τήν Ἐλευθερία μου ἐάν παραμείνω ὁ μόνος ἐλεύθερος στόν πλανήτη;
Γιὰ νὰ ἀπολαύσω τὴν Ἐλευθερία μου, ὅπως μοῦ ἀξίζει κι ὅπως μοῦ πρέπει,
ὀφείλω νὰ ζῶ ἀνάμεσα σὲ ἐλευθέρους Ἀνθρώπους. Ἔτσι φτιάχτηκε αὐτὸς ὁ πλανήτης κι ἔτσι τοῦ πρέπει καὶ μᾶς πρέπει.
Ὅσο περισσότεροι λοιπὸν τὸ ἐπιτύχουν τώρα, τόσο περισσότεροι θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ στηρίξουν ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ χρειάζονται στήριξι, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν στὴν ἄλλην πλευρά, σὲ λίγο.
Στὴν πλευρὰ τοῦ νικητοῦ!

Ἡ θέσις τοῦ νικητοῦ συν-Ἕλληνες δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ φθάσουμε. Εἶναι κατάστασις ποὺ ὀφείλουμε στοὺς ἑαυτούς μας καὶ στὴν Πατρίδα μας νὰ βιώνουμε ἤδη. Ὁ νικητὴς ὅμως ἤδη εἶναι ἐλεύθερος.
Συνεπῶς; Τί ἄλλο μένει;
Μήπως νά τό πιστέψουμε;

Καλὴν λευτεριὰ λοιπὸν Ἕλληνες.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ περιμένουμε συντόμως θὰ τὸ δοῦμε νὰ γίνεται πράξις.
Ἁπλῶς ἐμεῖς χρειάζεται κάτι νὰ μάθουμε. Ὄχι κάτι νὰ ἀλλάξουμε τώρα πιά.
Σημείωσις
Ἡ φωτογραφία τῆς Ἐξόδου, ὑπὸ τοῦ Βρυζάκη, εἶναι μία πάρα πολὺ σπουδαία ἀπεικόνισις τοῦ τὶ συμβαίνει καὶ τοῦ τὶ θὰ βιώσουμε. Ὅσοι τὴν βλέπουν ἀναγνωρίζουν τὸ ὅμοιον τῶν καταστάσεων. Ὅμοιον ὅμως, ὄχι ταὐτόσημον. Οὐδεποτε ἄλλως τε ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ἐπ΄ ἀκριβῶς.
Ἐὰν ὅμως τὸ 1821 δὲν καταφέραμε νὰ ἀποκτήσουμε στὸ ἀκέραιον τὴν ἐλευθερία μας, αὐτὸ εἶναι μάθημα. Ὄχι κάτι ποὺ θὰ ἐπαναληφθῇ. Διότι ἐτούτη ἡ ἔξοδος, αὐτὴ ποὺ τώρα προετοιμάζουμε, θὰ ἐπιφέρῃ τὴν ὁλικὴ ἀπελευθέρωσι.
Μάθαμε πιὰ ἀπὸ τὰ ἐπαναλαμβανόμενα λάθη τοῦ περελθόντος καὶ μποροῦμε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸ ποθούμενον. Εἴμαστε ἕτοιμοι Ἕλληνες. Καὶ μόνον νικητές, ὅπως μᾶς ἀξίζει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή πιστεύουμε στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση, διατηρούμε το δικαίωμά του να μην αναρτούνται σχόλια που είναι υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των αρθρογράφων ή έχουν σκοπό την διαφήμιση και την προβολή προϊόντων.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε Ελληνικά και όχι greeklish ακόμα κι αν "φοβάστε" για την ορθογραφία σας.