Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την επιχείρησην εξάρθρωσης της τρομοκρατίαςΟι υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος, πρέπει και πάλιν να χαίρονται εκστατικώς δια την νέαν πρωτοβουλίαν της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας! Από σήμερον, θέτει τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν, με την μόνιμην εφαρμογήν μέτρων ενάντια στα κρούσματα ανάγωγης συμπεριφοράς έμπροσθεν των ικανοτάτων ηγετών της επαρχείας, των ευεργετών μας είς την Ευρωπαϊκήν Ένωσην και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αι ανάγωγαι συμπεριφοραί εκ μικρού μέρους των υπηκόων της επαρχείας, συμπεριλαμβάνουν την χυδαίαν πράξην αμφισβητήσεως της απολύτου εξουσίας των δανειστών και της Ε.Ε. εις την επαρχείαν μας και ως εκ τούτου και είς τους πολίτας που κατοικούν εις αυτήν.  Επιπροσθέτως, υπήρξαν κάποια κρούσματα μη συμμορφώσεως με τας εντολάς των σοφών μας κυβερνητών, ειδικότερα στας φορολογικάς υποχρεώσεις των υπηκόων, αι οποίαι είναι υποχρεωτικαί δια τους πάντας, με οιοδήποτε κόστος και άνευ εξαιρέσεων. Τέλος, η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, έλαβεν προσφάτως και κάποιας καταγγελίας εκ των συνεργατών της, αι οποίαι αναδεικνύουν κρούσματα γενικότερης και απολύτως υβριστικής αντιπάθειας προς τους εντιμότατους δανειστάς και σωτήρων της επαρχείας ημών. 


Το εθνικόν συμφέρον, απατεί εκ μέρους της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, την εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, δια να ανατρέψει τας καταστροφικάς συνέπειας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Επιθυμεί επίσης, να αποκαταστήση την πειθαρχεία είς το παραστρατημένον εκείνο μέρος του Λαού, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθεί. Καθ' ολόκληρην την διάρκειαν των τελευταίων τριών ετών κατά την οποίαν η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας έσωνεν την χώραν και τον Λαόν της, αι ομάδαι αυταί, δεν απέβλεπαν παρά εις την ανατροπήν του κοινωνικού και πολιτειακού καθεστώτος, δια μέσω ύπουλων μεθόδων, ψευδο-πατριωτικών και δήθεν Δημοκρατικών ενστίκτων. 


Οι σοβαροί και καθ' όλα συνετοί όμως υπήκοοι της επαρχείας , γνωρίζουν όμως, ότι ο Πατριωτισμός και η Δημοκρατία εδρεύει πάντα και μόνον εις την κορυφήν, οίτοι εις τους ηγέτας οι οποίοι ηγούνται της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας η οποία αποτελεί το μέτρον και τον κανόναν και διασφαλίζει και ορίζει αποκλειστικώς την αυθεντικότηταν τοιούτων ιδεών. 

Δια να αποφύγει την άσκοπον αιματοχυσίαν, η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, ηναγκάσθην να εφαρμόση  τας παρακάτω ενέργειας, ώστε να μην διακινδυνεύσει την μονιμοποίησην τοιούτων καταστάσεων.

Πρώτον: Αρχομένης από την σήμερον, το καθεστώς θα αποστέλνει τας δυνάμεις καταστολής, τάξης και ασφάλειας, εις τας οικίας διαφόρων υπηκόων, δια να διεξαχθούν αι απαιτηταί έρευναι, δια την αναζήτησην των αναρχικών στοιχείων.   

Δεύτερον: Η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, απεφάσισεν την ποινηκοποίησην κάθε πατριωτικού λόγου, αναφορές εις την Δημοκρατίαν εφ όσον οι υπήκοοι της επαρχείας, γνωρίζουν πλέον ότι δεν δύναται να υπάρξει καμία άλλη αυθεντική πηγή τοιούτων αξιών, εκτός του ευγενούς και ικανότατου καθεστώτος και των στελεχών του.

Τρίτον: Αι ενέργειαι, πράξεις και λόγοι, που κρίνονται ως κατακριτέοι από την Κυβέρνησην Εθνικής Σωτηρίας  ή εκ των εταίρων-δανειστών της επαρχείας μας, θα αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ περισσοτέραν αυτηρότηταν από ταις δυνάμεις καταστολής, τάξης και ασφαλείας, αλλά και από την δικαιοσύνην, δι όσας περιπτώσεις καταστεί δυνατόν να φθάσουν εις αυτήν.

Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας να δέχονται τας δυνάμεις καταστολής, τάξης και ασφαλείας, εις τας οικίας των, με ανιδιοτελήν φιλοξενίαν και απέραντον εμπιστοσύνην είς στας ευγενεστάτας προθέσεις των, που είναι η διασφάλησις της ειρήνης και η πάταξις της τρομοκρατίας.

Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας, να υπακούουν πάντα - ει δυνατόν τυφλώς - είς τα καλέσματα των δυνάμεων καταστολής, τάξεως και ασφαλείας, για ειρηνικήν διάλυσην και να διαλύονται ησύχως.

Η Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας θέλει να εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες της, δια την συνεχήν και αμέριστον υποστήριξή των:

Ευχαριστεί πρωτίστως και θερμοτάτως, τους φίλτατους εταίρους της εις την Ευρώπην, που με τόσην μεγάλην στοργήν έχουν σκύψει ανιδιοτελώς πάνω στα προβλήματα που γεύθηκε η χώρα μας το τελευταίον διάστημα.

Ευχαριστεί την συγκυβέρνησην, οίτοι τα κόμματα της Νέας Δικτατορίας, το Πανελλήνιον Σοσιαληστρικόν Κίνημα και την Δημοκρατικότατην Αριστεράν.

Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την αντιπολίτευσην, οίτοι τον αξιαγάπητον Συνασπισμόν του Ριζοσπαστικού Αντιπερισπασμού δια την συνεχήν συμφωνία του με τας θέσεις της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, αλλά και το Κομμουνιστικόν Κόμμα (ανθ)Ελλήνων δια την απολύτως αναγκαία και κρίσιμην υπηρεσίαν που διετέλεσαν, όσον η Κυβέρνησις επιτελούσε το θεάρεστον έργον της ανόρθωσης.

Ευχαριστεί επίσης ιδιαιτέρως την Χρυσήν Αυγήν, τας μυστικάς υπηρεσίας, τους δημοσιογράφους, τους διάφορους νέους συνεργάτες εντός και εκτός της επαρχείας και λοιπά όργανα του Κράτους, που δια των προσφάτων παρουσιάσεων εις τον Διαδίκτυον, των θυσιών των και τας λοιπάς τις υπηρεσίας προς την Πατρίδα και την Κυβέρνησιν, αποτελεί πάντα επίσης έναν βασικόν πυλώνα αντιπερισπασμού, του γλοιώδους και αχρήστου εκείνου μέρους του Λαού - αριστερών και δεξιών- που σε άλλην περίπτωσιν θα ήτο εις θέση να μετατρέψουν την τάξιν και ασφάλειαν που παρέχει η Κυβέρνησις προς τον υπόλοιπον λαόν, εις το χάος και την καταστροφήν.

ΖΗΤΩ η Ευρωπαϊκή Ένωσις!
ΖΗΤΩ Δανειακή Σύμβασις και το Μνημόνιον!
ΖΗΤΩ η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας!
ΖΗΤΩ αι νέαι δράσεις κατά της τρομοκρατίας!

.
.
.
.
.
.
.
Καλή Λευτεριά!

Σ. Κατσούλης
(Παράκληση: Συγχωρέστε τα λάθη μου στην "καθαρεύουσα", μιά και δεν είμαι καθόλου γνώστης της)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή πιστεύουμε στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση, διατηρούμε το δικαίωμά του να μην αναρτούνται σχόλια που είναι υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των αρθρογράφων ή έχουν σκοπό την διαφήμιση και την προβολή προϊόντων.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε Ελληνικά και όχι greeklish ακόμα κι αν "φοβάστε" για την ορθογραφία σας.